Klachtenregeling

Hoe voorkom je een klacht?

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij is betrokken. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. U en de school zullen er alles aan willen doen om te voorkomen dat uw probleem uit de hand gaat lopen en dat u gaat klagen. Het beste is dan ook uw probleem op te lossen op de school zelf. Een goed gesprek met de leerkracht kan helpen.

Enkele tips voor een goed gesprek met de leerkracht die ertoe bij kunnen dragen dat uw probleem geen klacht wordt.

 • Maak een afspraak met de persoon waarmee u een probleem heeft, bv de leerkracht van uw kind. Pas daarna, als u er echt samen niet uitkomt maakt u een afspraak met de directeur. U mag nooit de leerkracht overslaan en meteen naar de directie gaan. De leerkracht moet eerst de mogelijkheid krijgen zijn visie te geven. Gaat u toch direct naar de directeur dan is de kans groot dat u terug wordt verwezen naar de desbetreffende leerkracht. 
 • Wacht niet te lang met het maken van een afspraak.
 • Probeer een afspraak te maken op school.
 • Het is niet verstandig om het probleem via een telefoongesprek op te lossen.
 • Vraag genoeg tijd om erover te spreken.
 • Wacht niet met het probleem te bespreken tot de ouderavond.
 • Begrijp dat de leerkracht ook andere dingen moet doen en houd er rekening mee dat het gesprek pas over een paar dagen of een week kan plaatsvinden.
 • Bent u zenuwachtig neem gerust een goede bekende mee of uw partner.
 • Laat elkaar altijd uitspreken en kijk elkaar aan.
 • Sluit het gesprek samen positief af.
 • Ga in gesprek

Vragen en klachten

Als het bovenstaande geen oplossing biedt, dan kunt u een officiële klacht bij de klachtencommissie indienen.

De klachtenprocedure: Onze klachtenprocedure is opgesteld volgens de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze klachtenregeling is door onze MR en door het bestuur bekrachtigd en ligt ter inzage op school.

Onderwijsinspectie: Naast het gebruik van de bestaande klachtenprocedure hebben ouders ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de Onderwijsinspectie. Het e-mailadres voor vragen aan de Onderwijsinspectie is: info@owinsp.nl. Ouders kunnen ook gratis bellen met Postbus 51: 0800 – 8051.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Voor vragen of klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ouders bellen met het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief).

Landelijke klachtencommissie Onderwijs. Voordat de klager de officiële weg kiest en een klachten-commissie benadert, doet hij of zij er verstandig aan te spreken tegen wie de klacht gericht is of naar de directie van de school toe te gaan. Het volledige regelement staat op: www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030-2809590

Vertrouwensarts: Tot slot hebben we ook een eigen 'Reglement ongewenste intimiteiten' vastgesteld en werken we volgens een gedragscode die is vastgesteld in het Integraal Personeelsplan. Het bestuur heeft een vertrouwensarts aangesteld bij Hulpverlening Gelderland Midden (mevr. M. Haagmans: 088-3555350).

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl