Verlof Aanvraag

Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

Zodra een kind naar school gaat en leerplichtig is krijgen ouders en scholen te maken met wetgeving, rechten en plichten die omschreven staan in de leerplichtwet. Er zijn strikte regels over verlof en vakantie die hierin vermeld staan. Er bestaan in de leerplichtwet naast deze vrije- en vakantiedagen geen extra snipperdagen. U heeft voor extra dagen een ‘vrijstelling van de schoolbezoekplicht’ nodig. Deze vrijstelling moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur van uw school. De inspectie van het onderwijs is de instantie die de kwaliteit van het onderwijs beoordeelt. En sinds januari 2012 valt binnen die beoordeling ook heel nadrukkelijk het tijdig melden van verzuim en het juist beoordelen van aanvragen voor verlof of vrijstelling van de plicht de school te bezoeken.

De volledige tekst vindt u hier: Nieuwsbrief-Verlof.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Een verzoek tot extra verlof of tot vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden tot 10 schooldagen kunt u indienen bij de schooldirecteur. U moet daarvoor een formulier invullen wat op school te verkrijgen is of te te vinden is bij Downloads. De directeur beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te hebben voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door bijzondere omstandigheden.

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar. Hij/zij zal contact opnemen met de directeur van de school van eventuele broers/zussen om gezamenlijk tot eenzelfde besluit inzake de verlofaanvraag te komen. De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een verzoek tot vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien dagen. Voordat er een besluit genomen wordt is er altijd eerst overleg met de directeur van de school.

Er wordt binnen twee weken schriftelijk gereageerd op de ingediende aanvraag.

Verlof

Vaak voorkomende aanvragen:

  1. Vakantie onder schooltijd
  2. Vrij voor toptalenten
  3. Vrij voor vijf-jarigen
  4. Vrij voor het vervullen van taken die voortvloeien uit godsdienstige of religieuze verplichtingen
  5. Vrij vanwege gewichtige omstandigheden

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl