Nieuwe ouders

Procedure bij aanmelding

Voordat ouders hun kind inschrijven vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats. In dit gesprek krijgt u een indruk van Stap voor Stap.Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich prettig voelen op onze school. Kom daarom gerust met uw kind naar dit gesprek. In het gesprek informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Na het oriënterend gesprek meldt u uw kind wel of niet aan.

Het (voor)aanmeldingsformulier, het oriënterend gesprek, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:

 • Wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?
 • Welke mogelijkheden ziet de school?
 • Is de school in staat de begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen:

Bijvoorbeeld een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt belemmerd. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te prevaleren. Meer informatie vindt u in het School Ondersteuningsprofiel vindt u onder de menuknop 'Ons Onderwijs' en in de schoolgids.

Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV PassendWijs de volgende stappen toe:

Aanmelding

 • Aanmelding door de ouders/verzorgers bij de directie van de school voor een oriënterend gesprek
 • Uitnodiging voor een gesprek
 • Toelichting op de procedure
 • Hierin informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind
 • Mogelijke inschrijving

Drie maanden voordat uw kind 4 jaar is krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Dit formulier kan aanleiding zijn om nogmaals samen in gesprek te gaan. Dit om te bespreken hoe we gaan samenwerken.

De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden:

Informatie verzamelen

 • Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen.
 • Ouders hebben informatieplicht.
 • De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan
  eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.
 • Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen.

Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk in.

5.3.3. Besluitvorming
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc.
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in)
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.

5.3.4.Vervolg bij niet plaatsen
Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind.

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing
Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de geschillencommissie (contactinformatie vermelden).

Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2015-2017 van het Samenwerkingsverband PassendWijs.

Aanmelding

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht.

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl