Zorgstructuur

Het onderwijs is de laatste jaren sterk veranderd. Het frontaal/klassikale systeem komt steeds minder voor en heeft plaats gemaakt voor onderwijs op maat. Scholen vangen steeds meer zorgleerlingen op. Door deze veranderingen moeten we een zo efficiënt en effectief mogelijke leerlingen zorgstructuur realiseren.Kinderen leren op verschillende manieren en behalen verschillende resultaten. Kinderen die geen moeite hebben met de leerstof, gaan vrij snel na de instructie aan het werk. Sommige kinderen krijgen zelfs extra lesstof aangeboden. Maar er zijn ook kinderen die de lesstof minder snel begrijpen en daarom extra uitleg of individuele hulp krijgen. Onze zorgstructuur kent de volgende onderdelen:

Leerlingen zorgstructuur voor pedagogische en didactische ondersteuning.

We werken met een stappenplan waarin omschreven is hoe we handelen als een leerling door zijn gedrag en/of leerprestaties opvalt. Bij elke stap in de zorgstructuur staat wie erbij betrokken is en wat er van hem of haar wordt verwacht.

Het beleidsplan ‘leerlingen zorgstructuur, voor pedagogische- en didactische ondersteuning’, bestaat uit een algemeen stappenplan zorgstructuur. Om preventief te kunnen handelen of als de situatie onaanvaardbare dreigt te worden hanteren we de volgende documenten;

  • Gedragsprotocol en protocol bij onaanvaardbaar en antisociaal gedrag; (1)
  • Pestprotocol; (2)
  • Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen (2009,StisamO);
  • Registratie en evaluatie in Parnassys

Gedifferentieerde aanpak in de groep

Om ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden, maken we gebruik van een gedifferentieerde instructie. Iedereen krijgt een basisinstructie aangeboden. Waarna de meeste kinderen aan de slag kunnen om de leerstof te verwerken. Kinderen die meer uitleg nodig hebben krijgen een verlengde instructie en/of individuele hulp. Daarnaast maken we gebruik van een aantal verbredingmaterialen en remediërende materialen. De kinderen werken hiermee individueel of in een klein groepje. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van de speciale instructietafel. In 2010 zijn we begonnen om deze gedifferentieerde aanpak volgens Handelings Gericht Werken(HGW) te doen. Dit betekent dat je naast een gedifferentieerde instructie vooral ook kijkt wat een leerling nodig heeft om verder te komen. En er worden (vraag)gesprekken met kinderen gehouden om er achter te komen wat de leerling nodig heeft.

Speelplezier voor stap 1 t/m 4

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan spel, elkaar inspireren en leren van elkaar in een uitnodigende leeromgeving. Daarom hebben wij gekozen om thematisch te werken. Hiervoor gebruiken wij o.a. Schatkist en ‘Wereld in getallen’ voor groep 1-2. Dit stimuleert tot actief leren en ontwikkelingsgericht begeleiden. De kinderen spelen, construeren, praten, schrijven, lezen, rekenen en zijn creatief bezig in samenhang. In de groepen zijn verschillende hoeken, rollenspelhoek, constructiehoek, een creatieve hoek, denk- en spellenhoek, lees- schrijfhoek, zand- watertafel en computers, op de gang is een constructiehoek en een uitgebreide leeshoek. De kinderen worden uitgenodigd om zoveel mogelijk eigen initiatieven te nemen.

Interne begeleiding (IB-er)

Op onze school werken twee intern begeleiders. Eén voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Zij hebben de verantwoordelijkheid over de leerlingenzorg, begeleiden de leerkrachten hierin en bewaken de leerlingzorglijn. De interne begeleiders verzorgen, vaak samen met de leerkracht, de externe contacten. Twee keer per jaar worden alle leerlingen door de Ib-er besproken met de leerkracht.

Voor meerbegaafde leerlingen hebben we de plusklas.

Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad 'Ons onderwijs' bij 'plusklassen'.

Extern

De school heeft tot taak hulp te bieden aan kinderen met leer- of gedragsproblemen. In sommige, vaak complexe gevallen is hulp op school alléén niet voldoende. Overleg met anderen is dan een optie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl