School Ondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school

  • Het niveau van de basisondersteuning,
  • Welke extra ondersteuning de school kan bieden,
  • Hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
  • Wat de ambities zijn.

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

Schooljaar 2015-2017

Klik hier voor het volledig SOP 2015-2017 Stap voor Stap.

Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt tweejaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.

Grenzen en mogelijkheden:

Onze school is een belangrijke plek voor de ontplooiing van het kind. We staan open voor alle kinderen. We gunnen elk kind een plek op onze school om hun leerstijlen en talenten verder te ontwikkelen. We stemmen het onderwijsaanbod af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen, om er voor elk kind uit te halen wat er in zit.

Hoe graag we ook willen dat dit voor elk kind zou lukken zijn er grenzen aan onze mogelijkheden. We willen geen leerling tekort doen, doordat we niet genoeg mogelijkheden en/of expertise hebben. Voor ieder kind is dit verschillend. Door samen met de ouders, eventueel externe instanties in gesprek te gaan en onderzoekgegevens te gebruiken, kunnen we samen bepalen of wij tegemoet kunnen komen aan de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft. Hierin wordt o.a. gekeken naar;

  • De meerwaarde voor het kind,
  • De samenstelling van de groep waarin de leerling eventueel geplaatst zou worden,
  • De aanwezige of in te schakelen expertise die nodig is,
  • De middelen/facaliteiten.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat elk kind een passende onderwijsplek moet krijgen. Of op onze school, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en werken samen met de school.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband ‘PassendWijs’ KLIK HIER

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl