Plusklassen

Voor Wie is de Plusklas?

We richten ons met de plusklas op leerlingen die behoefte hebben aan een extra uitdagend leerstofaanbod omdat het reguliere leerstofaanbod hen soms te weinig uitdaging biedt. De plusklas is voor leerlingen:

- van stap 5 (groep 3) t/m groep 8
- die aantoonbaar hoog intelligent of begaafd zijn, ook wanneer ze eventueel onderpresteren
- die talentvol zijn op één of meerdere gebieden rekenen, lezen, taal, creativiteit, wereld 
  oriëntatie, 21e eeuw leren.


Signalering

Het signaleren gebeurt via observaties leerkracht en/of intern begeleider,
scores CITO / methodetoetsen / intelligentie onderzoek, kijkwijzers om te diagnosticeren en/of informatie van ouders.
Per leerling wordt door de groepsleerkracht(en) en intern begeleiders samen met ouders bekeken of deelname aan de plusklas passend is voor de ontwikkelingsbehoeften van het betreffende kind.
De groepsleerkracht(en) blijven verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders over de ontwikkelingen van de kinderen.


Het programma van de plusklas

Geen vaste methode, wel een vast ritme.
We bieden op de maandagen leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een plusklas aanbod. Per leerling wordt door leerkracht, intern begeleider en ouders bekeken of deelname aan de plusklas passend is voor de ontwikkelingsbehoeften van de betreffende leerling. Er wordt gewerkt aan verschillende opdrachten gekozen in overleg met de leerkracht van de plusklas. Naast het ontdekken van je eigen leerstijl, kwaliteiten en weerstanden is het leren fouten maken en samenwerken een duidelijk doel van het werken in de plusklas.

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl