Onderwijs in stappen

Op onze school willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van een leerling. We hanteren daarvoor artikel 8 ‘Wet op het Primair onderwijs’.

Om nog beter in te spelen op de ontwikkeling van jonge kinderen, werken de groepen 1 t/m 4 met ‘onderwijs in stappen’. De leerstof van één jaar is verdeeld in twee stappen. Elke stap bestaat uit 20 weken onderwijs en heeft eigen leerlijnen en doelen. Stap 1 start op twee momenten in het schooljaar: in augustus en in februari. Kinderen worden in eerste instantie op basis van hun leeftijd bij een stap ingedeeld, maar we kijken ook naar de totale ontwikkeling van het kind. Lopen kinderen voor of achter op de omschreven doelen, dan kunnen ze eerder of later aan een volgende stap beginnen, mits de meerwaarde daarvan duidelijk is aangetoond.

Als uitgangspunt is de samenstelling van de onderbouwgroepen als volgt: de stappen 1 t/m 3 (jongste en middelste kleuters), de stappen 4 en 5 (bestaande uit de oudste kleuters en de eerste helft van groep 3) en de stappen 6 t/m 9 (de tweede helft van groep 3 en groep 4). Echter om het systeem te kunnen waarborgen is de samenstelling van de groepen flexibel.

Starten kinderen in augustus in stap 1, dan gaan zij na stap 8 over na groep 5. Kinderen die in februari beginnen in stap 1, doorlopen een negende stap voordat zij naar groep 5 gaan.

Vanaf groep 5 wordt er niet meer met stappen gewerkt, maar volgens leerstofjaarklassensysteem.

Dat betekent dat leerlingen het grootste deel van de schooldag doorbrengen in een groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd die gemiddeld even ver gevorderd zijn met de leerstof. Binnen de jaarklassen houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg en ontwikkeling.

We streven ernaar om al onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden; ook leerlingen die het wat moeilijker hebben of juist wat extra leerstof aankunnen. Om kwaliteit te garanderen besteden we veel tijd aan onze leerlingenzorg. Kinderen die in bepaalde vakken een voor- of achterstand hebben ten opzichte van het gemiddelde, krijgen aangepaste ondersteuning en/of materialen aangeboden in de vorm van bv. lesboeken en computerprogramma’s, een maatje, uiteraard ondersteund door extra ondersteuning van de leerkracht. Hierdoor kunnen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau werken in de groep.

Voor meerbegaafde leerlingen hebben we de plusklas. Kijk voor meer informatie hierover onder het tabblad 'Ons onderwijs' bij 'plusklassen'.Een groot voordeel van het ‘onderwijs in stappen’ is dat we gedurende de onderbouwjaren, per half jaar, kunnen bekijken of een leerling in beginsel misschien meer tijd nodig lijkt te hebben om zich te ontwikkelen (of juist minder). Hierdoor is het goed mogelijk dat een leerling die wat langer over de kleuterperiode doet, deze weer inloopt in stap 4-5 of zelfs nog in een latere stap. Maar het uitgangspunt is dat een leerling de normale stappen doorloopt.

De leeftijdsgrenzen die we hanteren zijn,

  1. De leerlingen die na 30 september maar voor 1 januari op school komen, starten gelijk in stap 1.
  2. Voor leerlingen die na 31 maart en voor 1 juni op school komen geldt dat deze gelijk in stap 1 starten.

Door deze leeftijdsgrenzen te hanteren, verlaten alle leerlingen in principe de basisschool na 8 jaar. De leerlingen die langer dan 8 jaar over de basisschool doen kunnen we onderbouwen met een goed dossier. De leerlingen uit 2 zijn de leerlingen die in een stap 9 komen. Hierdoor ontstaat een normale samenstelling van een stap, met sterke, gewoon en zwakke leerlingen. Doordat deze leerlingen een stap 9 doorlopen komen ze niet te jong van school. Ook deze groep verlaat de basisschool na 8 jaar.

Ons onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling proces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl